• REGULAMINREGULAMIN SKLEPU Internetowego BUTIK CELEBRYTKA DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.BUTIKCELEBRYTKA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zawiera określenia i terminy, przez które w każdym jego punkcie należy rozumieć poniższe ich definicje:

a) KLIENT: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowę sprzedaży z podmiotem dalej określonym jako SPRZEDAWCA.

b) KOSUMENT: to KLIENT, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2017.683 t.j., dalej jako „ustawa o prawach konsumenta”).
c) REGULAMIN: niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ poprzez witrynę internetową zamieszczoną pod adresem www.bymoon.pl na rzecz KLIENTA, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 t.j.).

d) SKLEP INTERNETOWY: witryna internetowa przeznaczona do składania zamówień przez KLIENTA oraz do prezentowania Towarów SPRZEDAWCY dostępna pod adresem www.butikcelebrytka.pl i prowadzona przez Sprzedawcę

e) SPRZEDAWCA: ,,CELEBRYTKA Barbara Opara ul.Lisa Kuli 7 05-820 Piastów , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5341192233 . adres poczty elektronicznej:

sklep@butikcelebrytka.pl

 będąca właścicielem, usługodawcą oraz administratorem SKLEPU INTERNETOWEGO.

f) TOWAR: rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej przez SPRZEDAWCĘ z KLIENTEM oraz prezentowana przez SPRZEDAWCĘ w SKLEPIE INTERNETOWYM dostępnym pod adresem UMOWA: umowa o świadczenie USŁUGI sprzedaży zawarta przez SPRZEDAWCĘ na rzecz KLIENTA, zawierana na odległość bez konieczności fizycznej obecności stron.

h) USŁUGA: sprzedaż świadczona na podstawie UMOWY przez SPRZEDAWCĘ na rzecz KLIENTA, zawieranej na odległość bez konieczności fizycznej obecności stron.

i) ZAMÓWIENIE: polecenie prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży, wydane przez KLIENTA, który wskazuje konkretny towar, jego rodzaj, rozmiar oraz ilość. 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ poprzez witrynę internetową zamieszczoną pod adresem www.butikcelebrytka.pl na rzecz KLIENTA i jest on integralną częścią umowy sprzedaży, którego akceptacja jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zarówno logo jak i nazwa Sprzedawcy oraz zdjęcia prezentowane na stronie internetowej sklepu stanowią dobro chronione prawnie. Zabrania się ich wykorzystywania bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

II. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Klientom Towary z branży modowej (odzież, dodatki, akcesoria, obuwie). Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, na który złożył zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

III. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM

Sprzedawca udostępnia Klientom następujące kanały komunikacji: poczta elektroniczna: 

sklep@butikcelebrytka.pl

 - w zakresie informacji ogólnej dotyczącej Towarów oraz działalności Sprzedawcy; - w zakresie reklamacji, zwrotów; - w sprawach marketingowych; adres korespondencyjny do zwrotów/reklamacji/odstąpienia od umowy BUTIK CELEBRYTKA, ul. Lisa Kuli 7, 05-820 Piastów Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Klienta numer telefonu

IV. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca ustanawia niniejszy Regulamin, który jest ogólnie dostępny na stronie Sklepu pod adresem url: www.butikcelebrytka.pl i określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www. W szczególności w celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrom), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta między Sprzedawcą a Klientem w momencie potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in. producenta towaru, posiadanych przez towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego towaru. Warunki, których spełnienie jest dobrowolne przez Klienta, lecz są one niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży:
a) Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień.
b) Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na: przetwarzanie swoich danych osobowych dotyczących jego: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, otrzymywanie informacji generowanych przez system Sprzedawcy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia.
c) Podanie poprawnych i prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, jeśli Klient zamierza utworzyć konto, o którym mowa poniżej w ust. 5 Regulaminu.
d) Poprawne złożenie zamówienia przez Klienta poprzez wskazanie/ zaznaczenie danych niezbędnych do jego realizacji takich jak kolor, rozmiar, liczba zamówionego towaru.
e) Poprawne uzupełnienie przez Klienta formularza dostawy tj. poprzez prawidłowe wskazanie adresu wysyłki towaru.
f) Dokończenie transakcji poprzez zobowiązanie się Klienta do zapłaty za Towar oraz pokrycie kosztów jego dostawy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i dostawy i wynikające z tego konsekwencje.
6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta
. 7. Obowiązkiem Klienta jest nieudostępnianie danych umożliwiających dostęp do konta w Sklepie internetowym, aby chronić je przed dostępem osób nieuprawnionych.
V. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym www.bymoon.pl Klient wypełnia formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bymoon.pl określając w nim rodzaj i ilość towaru oraz sposób jego dostawy. Nieprawidłowo wypełniony formularz może utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.
2. Aby dokonać zakupu Klient zobligowany jest do podania danych osobowych i teleadresowych, niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
3. Zamówienia mogą być składane przez Klienta poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
5. Dostawa towarów odbywa się w dni robocze i może potrwać do 3 dni roboczych na terenie Polski, natomiast przy zamówieniach na teren innych krajów łączny czas realizacji może wynieść do 14 dni roboczych.
6. Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia warunków zawartych w części IV niniejszego Regulaminu pt. OGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
VI. METODY PŁATNOŚCI
1. Cena towaru zawarta na stronach sklepu www.butikcelebrytka.pl nie zawiera kosztów dostawy.
2. Cena do zapłaty, jaką zobowiązuje się pokryć Klient w momencie złożenia zamówienia zawiera koszt towaru oraz koszt jego doręczenia, według cennika umieszczonego na stronie. Suma zamówienia jest potwierdzana przez Klienta przed dokonaniem płatności.
3. Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
4. Zapłata za towar następuje po wybraniu przez Klienta jednej z poniższych form płatności:
a) poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany na stronach Sklepu internetowego www.butikcelebrytka.pl 
b) poprzez przelew za pośrednictwem operatora Blue Media S.A.
c) w chwili odbioru towaru w przypadku wysyłek za pobraniem.
d) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24, PayPal - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata).
Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem Przelewy24, PayPal. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24, PayPal
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.. W serwisie Blue Media S.A. można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).
6. Płatność przy odbiorze oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.
7. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 2 dni roboczych od dokonania zakupu, jeśli Klient nie wybrał płatności za tzw. pobraniem, zamówienie zostaje anulowane. Zgodnie z przepisem art. 471 Kodeksu cywilnego, „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”. Oznacza to, że kupujący, który nie odbierze przesyłki za pobraniem, powiniennaprawić całą szkodę sprzedawcy, jaką ten poniósł w związku z wysyłką towaru. Na szkodę składa się przede wszystkim koszt wysyłki za pobraniem, a także koszt opakowania, jeżeli to nie nadaje się do powtórnego użycia. Jeżeli towary uległy zniszczeniu wskutek na przykład ich krótkiego terminu do przydatności, który upłynął w okresie awizowania przesyłki, sprzedawca może dochodzić kosztów tego towaru. Podobnie będzie w sytuacji, której sprzedawca przygotował towar zindywidualizowany, którego nie będzie w stanie sprzedać innej osobie. Tak więc koszt odszkodowania w niektórych sytuacjach może znacznie przewyższać koszt samej przesyłki za pobraniem.W przypadku wybrania przez Klienta wysyłki z płatnością za pobraniem, Klient oświadcza, że przesyłka zostanie odebrana, a w przeciwnym wypadku Klient poniesie koszty wysyłki z siedziby sklepu do Klienta oraz koszty związane ze zwrotem paczki pobraniowej do Sprzedawcy. Sklep Butik Celebrytka w przypadku powrotu nieodebranej paczki pobraniowej ma prawo do przesłania Klientowi przedsądowego wezwania do zapłaty poniesionych kosztów związanych z wsyłką oraz zwrotem paczki pobraniowej. Jeżeli koszty nie zostaną uregulowane przez Klienta w podanym terminie, Sprzedawca ma prawo przekazać dokumentację do e-sądu w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.
8. Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT jeśli składając zamówienie zgłosi chęć otrzymania dokumentu i poda niezbędne dane do jego wystawienia.
VII. CZAS I KOSZT DOSTAWY
1. Dostawa zamówionych przez Klienta towarów odbywa się na adres dostawy wskazany w formularzu dostawy.
2. Sprzedawca realizuje dostawę towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
3. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego www.butikcelebrytka.pli zależą od formy płatności i rodzaju dostawy wybranej przez Klienta.
4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Polski oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego www.butikcelebrytka.pl
5. Wysyłka zamówień realizowana jest jedynie w dni robocze, zatem wysyłka nie będzie realizowana w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni wolne od pracy przyjęte przez Sprzedawcę, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
6. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.
7. Koszty wysyłki:

a) Przesyłki krajowe:
Paczkomat 11,90zł
Kurier dpd 12.90zł
Pobranie kurier 19zł

b) Przesyłka zagraniczna
Poczta Polska 21zł

8. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

VIII. REKLAMACJE
Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j., dalej jako „Kodeks cywilny”) oraz w przypadku Konsumentów, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu. Różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym nie są podstawą do stwierdzenia niezgodności towaru z umową, pod warunkiem że są to różnice związane w szczególności z indywidualnymi ustawieniami komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub złym sposobem konserwacji towaru, w tym niezgodnym z opisanymi zasadami konserwacji (na metce). Wady fizyczne towaru powinny być zgłoszone przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu towaru, w terminie do 7 dni od daty jego doręczenia. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@butikcelebrytka.pl

 Klient jest zobowiązany do odesłania towaru wraz z dokładnym opisem wady na własny koszt pod adres: Butik celebrytka ul. Lisa Kuli 7 05-820 Piastów. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem, jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał on reklamację. W przypadku reklamacji rozpatrzonej na korzyść klienta, koszty związane z wysłaniem towaru ponosi Sprzedawca.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wynikające z przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać Klienci, którzy nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym na podstawie faktury VAT. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Do odsyłanego towaru konieczne jest dołączenie formularza dostępnego na dole strony, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier, a dopiero następnie sklejone taśmą). W terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży i zwrotu towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi płatności za nabyty towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy lub konto PayPal wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu/wymiany. W przypadku Konsumentów Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu w formularzu zwrotu/wymiany. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, z kompletem metek i tak zabezpieczonego, żeby towar nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje paczek nadanych do Sprzedawcy za pobraniem! Adres do nadania zwrotów/reklamacji:
BUTIK CELEBRYTKA ul.Lisa Kuli 7 ,05-820 Piastów

. X. WYMIANA TOWARU

1. W przypadku jeśli chcą Państwo wymienić towar na inny rozmiar lub kolor lub inną rzecz, prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas drogą mailową, w celu ustalenia czy dana rzecz jest jeszcze dostępna - zarezerwujemy ją dla Państwa.
2. Należy zapakować wymienianą rzecz w stanie NIEZMIENIONYM (nieużywana, bez śladów użytkowania, z kompletem metek) oraz dołączyć do niej wypełniony formularz wymiany, który jest dostępny do pobrania na końcu strony.
3. W przypadku, jeśli wartość wymienianych rzeczy się różni: a) Jest wyższa niż zakupiony produkt należy dopłacić różnicę, na rachunek który zostanie wskazany w wiadomości e-mail, wysłanej na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. b) Jest niższa niż zakupiony produkt, zwrócimy różnicę na rachunek jaki Klient poda w formularzu wymiany. c) Jeśli Klient wymienia produkt na ten sam model, a w międzyczasie został on przeceniony, różnica nie podlega zwrotowi.
4. Nowy produkt wysyłamy do Klienta po otrzymaniu przez nas odesłanego zamówienia, które podlega wymianie.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa oraz z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także krajowych przepisów prawa, w tym ustawy implementującej ww. Rozporządzenie na grunt prawa polskiego. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia. Jednakże przetwarzanie danych osobowych Klienta, odbywa się za jego zgodą. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub rejestrowania konta w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Sprzedawcę za zgodą Klientów w celu: założenia konta Klienta, realizacji zamówienia, weryfikacji płatności, wysłania Towaru, rozpatrywania reklamacji, przyjmowania odstąpienia od Umowy, dokonywania zwrotów Towarów, wymiany Towarów, a także za odrębną zgodą do celów: marketingowych, a także za odrębną zgodą w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą, tj. formularz kontaktowy, funkcjonalność „powiadom o dostępności”, dodawanie opinii o produkcie. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz polityki cookie zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.butikcelebrytka.pl która stanowi integralny załącznik do niemniejszego Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2019 r. i jest dostępny na stronach Sklepu internetowego www.butikcelebrytka.pl
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w przypadku Konsumentów z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t. j.), a także postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Sprzedający deklaruje, że postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta/Klienta niż postanowienia w szczególności ww. przepisów są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy lub rozporządzeń .
3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu, a wszelkie wprowadzone zmiany będą dostępne na stronie Sklepu internetowego www.bymoon.pl Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

CZAS I KOSZT DOSTAWY
1. Dostawa zamówionych przez Klienta towarów odbywa się na adres dostawy wskazany w formularzu dostawy.
2. Sprzedawca realizuje dostawę towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
3. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego www.butikcelebrytka.pl i zależą od formy płatności i rodzaju dostawy wybranej przez Klienta.
4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Polski oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego www.butikcelebrytka.pl
5. Wysyłka zamówień realizowana jest jedynie w dni robocze, zatem wysyłka nie będzie realizowana w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni wolne od pracy przyjęte przez Sprzedawcę, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
6. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.
7. Koszty wysyłki:
a) Przesyłki krajowe:
Paczkomat        11,90 zł
Kurier                12,90zł
Paczka pobraniowa 19zł

8. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.